تشخيص هاي قبل از تولد

افزايش دسترسي به روش‌هاي تشخيص قبل از تولد نظير استفاده از سونوگرافي و پايين بودن هزينه ان باعث

شده است که در بيشتر جوامع به عنوان يک وسيله تشخيصي به طور وسيع در دسترس باشد.  ولي هنوز بحث‌

هاي زيادي در مورد استفاده از سونوگرافي در تشخيص ناهنجاري‌هاي مادرزادي  وجود دارد.

 نماي  کلی صورت جنين با استفاده از سونوگرافي در اواخر  3 ماهه اول حاملگي قابل تشخيص است و امکان

تشخيص ناهنجاري‌ها تا هفته‌هاي 14-12 حاملگي وجود دارد. ولي بررسي صورت دراين مرحله از دوران حاملگي

 مشکل است و معمولاً اين بررسي در حدود هفته‌هاي 22-18 حاملگي انجام مي‌گيرد.