مراقبت اوليه دندان ها

 با يک مراقبت درست، کودکاني که با شکاف لب و کام متولد مي‌شوند مي‌توانند دندان‌هاي سالمي داشته باشند

 که اين مراقبت شامل درست تميز کردن، تغذيه مناسب و درمان با فلورايد است.

تميز کردن دندان ‌ها بايد از همان ابتداي رويش با يک مسواک کوچک شروع شود و در مورد دندان‌هاي پيشين حتي

 با استفاده از پارچه يا گاز استريل که به دور انگشتان دست والدين پيچيده شده است انجام شود . و پس از رويش

 دندان‌ هاي آسياي شيري استفاده از مسواک نرم همراه با خميردندان مخصوص کودکان توصيه مي‌شود.

توصيه‌هاي بهداشتي دهان به وسيلة دندانپزشک اطفال و يا دندانپزشک عمومي ارائه مي‌شود.

مراقبت‌هاي دنداني روزمره توسط دندانپزشک در حدود سن 3-5/2 سالگي انجام مي‌شود.  توصيه‌هاي درماني به

 تعداد زيادي از عوامل گفته شده بستگي دارد.

عده‌اي از کودکان فقط به مراقبت و پيشگيري نيازمندند، در حالي که عده‌اي ديگر حتي نياز به کشيدن يا پر کردن

 دندان نيز دارند.