تعريف شکاف (Cleft) :

شکاف به معناي جدائي يا عدم اتصال مي‌باشد.در طي ماه‌هاي اول حاملگي که مرحله‌اي بسيار حساس است قسمت‌هاي

مختلف صورت به طور جداگانه تشکيل شده و به تدريج به يکديگر متصل مي‌شوند. به عبارتي همه ما در ابتداي دوره جنيني

داراي شکاف در ناحيه لب و کام بوده‌ايم . اگر اين قسمت‌ها به هر دليلي به يکديگر اتصال نيابند نتيجه آن شکاف لب و کام

خواهد بود که نوع و شدت آن نيز متفاوت است.