انواع اصلي شکاف :

سه نوع اصلي شکاف وجود دارد که شامل :

·         شکاف لب
·         شکاف کام
·         شکاف لب و کام

شکاف لب :

شکاف لب ممکن است به صورت يک فرورفتگي کوچک درقسمت رنگي لب بالا (ورميليون Ver milion) تا جداشدگي

 کامل در يک طرف يا دو طرف لب که تا بيني ادامه يافته است، متغير باشد.

                                                                      ( شکاف لب يکطرفه تا بيني (کامل)                                        شکاف لب يکطرفه (ناقص                            

اگر شکاف در يك طرف اتفاق بيافتد، شکاف يکطرفه و اگر در دوطرف باشد، شکاف دوطرفه ناميده مي‌شود.

                                                            شکاف لب دوطرفه                                 شکاف لب یطرفه                            

شکاف لب ممکن است تا ناحيه لثه نيز ادامه داشته باشد و در شکاف لب دوطرفه گاهي قسمت مياني لب و لثه به

 سمت جلو حرکت کرده و کاملاً متصل به بيني و برجسته مشاهده مي‌شود.

شکاف کام :

شکاف کام در اثر نقص در اتصال کامل بخش‌هاي تشکيل دهنده سقف دهان ايجاد مي‌شود.  قسمتي از کام که به

 سمت حلق قرار گرفته، کام نرم و قسمتي از آن که به سمت جلو قرار گرفته، کام سخت ناميده مي‌شود.  تفاوت بين

 کام سخت و کام نرم با لمس کردن سقف دهان توسط نوک زبان به راحتي قابل تشخيص مي‌باشد. کاف کام ممکن

 است تنها کام نرم را درگير نمايد يا اينکه هر دو قسمت کام نرم و سخت را در برگيرد.

                                                         شکاف کام نرم و سخت                                         شکاف کام نرم

شکاف لب و کام :

چون تشکيل لب و کام به طور جداگانه در زمان جنيني انجام مي‌شود اين امکان وجود دارد که کودک فقط مبتلا به

شکاف لب يا شکاف کام به تنهايي و يا هر دو با هم باشد.  شکاف لب و کام ممکن است در يک سمت (يکطرفه) يا در

دو سمت (دوطرفه) اتفاق بيافتد.

در برخي مواقع، لب و کام درگير مي‌شوند اما بيني و لثه سالم مي‌مانند.

                                                    شکاف لب و کام دوطرفه                                    شکاف لب و کام يک طرفه