واکنش کودک شما نسبت به ساير کودکان :

بسياري از والدين متوجه مي‌شوند که هر چه کودکشان بزرگتر مي‌شود، کودکان ديگر سئوال‌هايي را ازآنهامي‌پرسند

 که عمدتاً از روي کنجکاوي است.  و کودک شما اين نکته را حس مي‌کند.  اگر کودک شما درک و شناخت درستي

متناسب با سن خود از شکاف لب و کام داشته باشد بهتر مي‌تواند در مواجهه با سئوالات دوستان خود پاسخگو

باشد.

بايد به کودک اطلاعاتي که براي او قابل درک باشد داده شود.  وقتي اطلاعات واقعي همراه با ايجاد اطمينان خاطر

در اختيار کودک قرار دهيد او قادر خواهد بود که با مشکلات، بهتر کنار بيايد.  کودک خود را تشويق کنيد که
سئوالات

خود را از افراد متخصص تيم بپرسد، به اين ترتيب خود را يک عضو فعال درماني محسوب خواهد کرد.