همکاران :
  • متخصصین جراحی پلاستیک :
  • - آقای دكتر ابوالحسن امامی - آقای دكتر عباس کاظمی آشتیانی -آقای دکتر جواد فاطمی آقای دكتر عباس کاظمی آشتیانی - آقای دكتر ابوالحسن امامی - آقای دکتر جواد فاطمی
  • متخصص گوش و حلق و بینی :
  • خانم دکتر عطیه قوامی عادل
  • متخصص گفتار درمانی :
  • آقای دکتر شهراد احتشام زاده